Artist in residence in Schrattenberg / June-July 2014

Schrattenberg / HOTELPUPIK

Präsentation 2014:

15.–17.08.2014
nora bachel A, hans bilger USA, noah breuer USA, canedicoda I, lan cao VNM, sebastian dacey D, verena gaudy A, eli greenhoe USA, matias guerra CHL, boris hegenbart D, rebecca watson horn USA, elena kakaliagou GR, lukas kranzelbinder A, clemens marschall A, anne arden mcdonald USA, yumiko matsui-hegenbart JAP/D, veronika mayer A, maja osojnik SL, philipp quehenberger A, tobias regensburger D, matija schellander A, ingrid schmoliner A, gregor siedl A, paul skrepek A, burghard stangl A, kamilla szij H, petr vrba CZ, andreas wagner D, anne wellmer D, steve wetzel USA, martin zrost A